Szkolenia Okresowe BHP


Udostępnij!

Szkolenia okresowe BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom nie tylko szkolenia wstępne ale również szkolenia okresowe. Sam pracodawca musi pamiętać, że on również zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu Pracy podlega obowiązkowemu szkoleniu okresowemu, które ma na celu zapoznanie go z obowiązującymi przepisami. W przeciwieństwie do szkoleń wstępnych, szkolenia okresowe pracowników mają na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstotliwość szkoleń okresowych określa § 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.). Mając na uwadze to rozporządzenia pracodawca musi pamiętać, że powinien zapewnić pracownikom te szkolenia nie rzadziej niż:

  • raz w roku, jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku robotniczym, na którym wykonuje prace szczególnie niebezpieczne,
  • raz na 3 lata, jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku robotniczym,
  • raz na 5 lat dla osób będących pracodawcami, innych osób kierujących pracownikami (dyrektor, kierownik, majster itp.) oraz pracowników inżynieryjno-technicznych (projektanci, technolodzy, konstruktorzy itp.). Warto jednak pamiętać, że w przypadku osób kierujących innymi pracownikami pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w okresie 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.
  • raz na 6 lat, jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku administracyjno-biurowym.

Szkolenia okresowe BHP są przeprowadzane w formie:

  • instruktażu – dotyczy to tylko stanowisk robotniczych,
  • kursu – składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych,
  • seminarium – obejmuje nie mniej niż 5 godzin lekcyjnych,
  • samokształcenia kierowanego – w tym przypadku organizator szkolenia przekazuje wszystkie materiały dzięki, którym mamy możliwość aktualizowania lub uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ukończenie szkolenia okresowego kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Egzamin ma na celu sprawdzenie czy pracownik uzyskał odpowiednią wiedzę do organizowania i wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku szkolenia okresowego pracownik otrzymuje zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia, które podpisuje, a następnie jest przechowywane w aktach osobowych.

O czym warto jeszcze pamiętać w przypadku szkoleń okresowych ?

Tak jak i w przypadku szkoleń wstępnych, szkolenia okresowe powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik nie ma obowiązku uczestniczenia w szkoleniach, które zorganizował pracodawca poza normalnymi godzinami pracy pracownika. Jednak, gdyby pracownik został na szkoleniu okresowym poza godzinami pracy, w tym momencie mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych i pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wyższego wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi.

Pracownik może zostać zwolniony ze szkolenia okresowego, jeśli posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy u innego pracodawcy na tym samym stanowisku bądź odbyła inne szkolenie w zakresie BHP na innym stanowisku, jednak program szkolenia musi uwzględniać tą samą tematykę co program szkolenia na nowym stanowisku pracy.

Podstawa prawna

  • Art. 2373 Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bhp. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • § 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.