Obowiązki właścicieli budynków w zakresie kontroli


Udostępnij!

Obowiązki właścicieli budynków w zakresie kontroli:

Czy wiesz, że w przypadku braku wykonania kontroli stanu technicznego swojego budynku w razie szkody ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania ?

Tabela prezentuje zestawienie kontroli i przeglądów wymaganych w stosunku do budynków.

Obiekty budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowym zgodnie z tabelami przedstawionymi poniżej:

Budynki o powierzchni zabudowy do 2000m2.
Rodzaj przeglądu Podstawa prawna Częstotliwość
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Art. 62. ust. 1 pkt. 1a Raz w roku
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Art. 62. ust. 1 pkt. 1b Raz w roku
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych. Art. 62. ust. 1 pkt. 1c Raz w roku
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Art. 62. ust. 1 pkt. 1c Raz w roku

Protokoły z kontroli technicznej budynku do wglądu dla: Inspektora Nadzoru Budowlanego, Sanepidu, Straży Pożarnej, Inspekcji Pracy, Prokuratury etc.

Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.
Rodzaj przeglądu Podstawa prawna Częstotliwość
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Art. 62. ust. 1 pkt. 3 Dwa razy w roku ( do 31 maja i 30 listopada)
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych.
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

UWAGA! Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Budynki bez względu na wielkość powierzchni zabudowy „w tym domy jednorodzinne”.
Rodzaj przeglądu Podstawa prawna Częstotliwość
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Art. 62. ust.1 pkt. 2 Raz na 5 lat
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Art. 62. ust.1 pkt. 2 Raz na 5 lat
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych. Art. 62. ust. 1 pkt. 1c Raz w roku
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Art. 62. ust. 1 pkt. 1c Raz w roku
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW Art. 62. ust. 1 pkt. 5a Raz na 2 lata
Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem. Art. 62. ust. 1 pkt. 5a Raz na 4 lata
Kontrola okresowa polegająca na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. Art. 62. ust. 1 pkt. 6 Raz na 5 lat
Kontrola sprawdzenia stanu bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Art. 62. ust. 1 pkt. 4 W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń

W przypadku braku protokołów z okresowej kontroli właściciel budynku lub zarządca popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 tysięcy złotych.

Książka obiektu budowlanego.

Obowiązek jej założenia i prowadzenia został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku (Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.).


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.