Szkolenia BHP dla nowego pracownika


Udostępnij!

Szkolenia BHP dla nowego pracownika

Kto podlega szkoleniom wstępnym?

Zgodnie z Art. 2373 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeżeli ten nie zostanie przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu pracodawca powinien zapewnić pracownikowi przed przystąpieniem do pracy szkolenie wstępne. Szkoleniom wstępnym podlegają również studenci odbywający praktykę zawodową, uczniowie szkół zawodowych zatrudnionych w celu odbycia nauki zawodu oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Szkolenie wstępne powinno odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.

Jak przebiega szkolenie BHP?

Samo szkolenie wstępne możemy podzielić na dwie części:

  • Instruktaż ogólny, który ma on na celu zaznajomienie pracownika z podstawowymi przepisami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy. Pracownik zostaje również zapoznany z obowiązującymi przepisami BHP w danym zakładzie pracy, podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasadami ochrony przeciwpożarowej. Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby BHP w danym zakładzie pracy bądź osoba pełniąca zadania tej służby na zlecenie pracodawcy.
  • Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznanie nowego pracownika z występującymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy. Do najważniejszych informacji jakie powinien poznać nowy pracownik to ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, czynniki środowiska pracy występujące na danym stanowisku pracy, metody bezpiecznego wykonywania prac oraz sposób ochrony przed zagrożeniami. Instruktaż stanowiskowy powinien przeprowadzić pracodawca, przełożony pracownika, majster bądź brygadzista.

Ukończenie szkolenia wstępnego odnotowuje się w ,,karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Wzór karty znajduje się w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne zachowuje ważność przez rok, a przed upływem roku pracodawca powinien skierować pracownika na szkolenie okresowe. Warto dodać, że pracownik powinien podpisać również oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym, które następnie zamieszcza się wraz z kartą szkolenia wstępnego w aktach osobowych część B.

Szkolenie BHP dla nowego pracownika  w przypadku zmiany stanowiska pracy?

Warto pamiętać, że instruktaż stanowiskowy powinni przejść nie tylko nowo zatrudnieni pracownicy ale również Ci, którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko pracy bądź ich dotychczasowe stanowisko pracy uległo zmianom technologicznym w procesie pracy. Pracownicy zatrudnieni na kilku stanowiskach pracy u tego samego pracodawcy, również powinni zostać zapoznani z instruktażem stanowiskowym.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.