Kontrole stanu technicznego budynku


Udostępnij!

Kontrole stanu technicznego budynku

Szczegółowe zestawienie kontroli i przeglądów stanu technicznego budynków.

Kontrole ogólnobudowlane roczne i 5-cio letnie stanu technicznego budynków;

Co najmniej raz na dwanaście miesięcy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien wykonać kontrolę, która pozwoli sprawdzić stan techniczny elementów budynku oraz instalacji, które są podatne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz normalnych efektów użytkowania nieruchomości. Dokładnie należy sprawdzić stan techniczny „zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (…), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich i pokryć dachowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej” (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU 1999 nr 74 poz. 836).Dodatkowo ustawodawca rozszerza obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości o kontrolę „urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku oraz przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku”.

Rzadziej, bo raz na pięć lat, powinna być przeprowadzana kontrola stanu technicznego  budynku połączona ze sprawdzeniem jego użyteczności oraz estetyki obiektu i otoczenia (pozostały zakres kontroli pokrywa się z przeglądem rocznym.)

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 62 ust. 1 pkt 2

Przeglądy roczne urządzeń służących ochronie środowiska

Mając na uwadze przepisy dotyczące ochrony środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo budowlane) należy przyjąć iż urządzenia służące ochronie środowiska to takie, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące czy wygłuszające.

Kontrole ogólnobudowlane budynków wielkopowierzchniowych (kontrola do końca maja i września);

Ustawodawca nałożył na właścicieli i zarządców nieruchomości, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 metrów kwadratowych (lub 1000 metrów kwadratowych dachu w przypadku innych obiektów budowlanych) obowiązek kontroli co najmniej dwa razy w roku (kontrola roczna ogólnobudowlana + kontrola instalacji gazowej oraz przewodów kominowych), w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada” (Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 3, DzU 1974 nr 89 poz. 414). Ponadto osoba, która przeprowadza taką kontrolę ma obowiązek natychmiast powiadomić właściwy organ o fakcie jej przeprowadzenia.

Kontrole szczelności instalacji gazowej;

Obowiązek okresowych przeglądów instalacji gazowych jest nałożony na właścicieli i zarządców budynków, którzy powinni przeprowadzać taki przegląd min. raz w roku, a jeśli powierzchnia zabudowy obiektu przekracza 2000 m2 lub powierzchnia jego dachu przekracza 1000 m2 – min. dwa razy w roku. Z każdego przeglądu instalacji gazowej należy sporządzić dwa protokoły, oryginał dla administracji i kopię dla lokatora, z konkretnymi uwagami i zaleceniami adresowanymi do administracji oraz lokatora.

Protokoły te należy wystawiać osobno na część wspólną obiektu oraz osobno dla każdego mieszkania czy lokalu użytkowego.

Obowiązek kontroli dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, które wyposażone są w instalację gazową, w tym budynków jednorodzinnych i zagrodowych.

Kontrole przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Kontrola przewodów kominowych dotyczy nie tylko przewodów dymowych (odprowadzających dym z pieców węglowych i kominków), ale także spalinowych (odprowadzających spaliny z kotłów i ogrzewaczy gazowych) oraz wentylacyjnych.

Oprócz kontroli komina konieczne jest także czyszczenie przewodów: dymowych cztery razy do roku, spalinowych – dwa razy, a wentylacyjnych tylko raz.

Przegląd przewodów kominowych należy wykonywać równocześnie z kontrolą instalacji gazowej gdyż dopiero łączne, sprawne działanie instalacji gazowej, wentylacyjnej i odprowadzenia spalin zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Kontrole wentylacji mechanicznej;

W Polsce nie obowiązują przepisy jasno określające kwestie obowiązkowych przeglądów okresowych systemów wentylacji mechanicznej. Ponieważ wentylacja mechaniczna ma wpływ na uzyskanie odpowiednich warunków i jakości powietrza w pomieszczeniu, dlatego wskazane jest wykonywanie przeglądu wentylacji mechanicznej zgodnie ze wskazaniami producenta ww. instalacji

Kontrole 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej;

Art. 62 ustawy Prawo budowlane ust. 1 pkt 2 nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu obowiązek wykonania raz na 5 lat kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej. kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Z takiego okresowego sprawozdania sporządza się protokół zawierający wszystkie informacje dotyczące oględzin i wykonanego badania. W dokumencie znaleźć można też informacje na temat zauważonych odchyleń od przepisów i przeprowadzonych w związku z nimi zmian danych części instalacji.

Przeglądy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wskazano definicję urządzeń przeciwpożarowych, poprzez które należy rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. Zalicza się do nich oświetlenie awaryjne, w tym oświetlenie ewakuacyjne. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy instalacji oświetlenia stanowisk pracy;

Stosownie do § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) Pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy aby potwierdzić, iż pracownikom zostało zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Przeglądy placów zabaw;

Podstawą prawną do wszelkich działań związanych z przeglądami placów zabaw jest polska norma PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. Zaleca ona prowadzenie trzech typów kontroli placów zabaw:

  1. Regularna kontrola poprzez oględziny (wykonywana raz na tydzień)
  2. Kontrola funkcjonalna (wykonywana raz na 3 miesiące)
  3. Coroczna kontrola podstawowa.
  4. Dodatkowo pamiętać należy, że art. 62 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego nakazuje, aby urządzenia na placach zabaw, takie jak huśtawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane jako obiekty małej architektury podlegały kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat, a zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściciele i zarządcy placów zabaw powinni zlecać kontrole urządzeń przy okazji obowiązkowych przeglądów stanu technicznego budynków, w otoczeniu których znajdują się place zabaw.

Zobacz zestawienie tabelaryczne wszystkich przeglądów i kontroli budynków.


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.