Ocena ryzyka zawodowego


Udostępnij!

Ocena ryzyka zawodowego – na czym polega?

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących stratę, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania prac. Dlatego zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy oraz § 39 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do oceny oraz udokumentowania ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego ma na celu sprawdzenie oraz ocenienie zagrożeń na danym stanowiska pracy.

Dzięki dokładnej analizie jesteśmy w stanie oszacować możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które mogą spowodować straty materialne ale przede wszystkim narazić pracownika na niebezpieczeństwo lub utratę zdrowia przez zagrożenie wypadkiem oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Dlatego z prawidłowo wykonanej oceny wynikają korzyści dla pracodawcy w postaci braku strasu, strat finansowych czy też uchronieniem go przed ewentualnymi wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi pracowników ale też przede wszystkim chroni zdrowie i życie pracownika.

Jak często powinniśmy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?

Ogólnie przepisy BHP nie precyzują tego dokładnie. Dodatkowe informacje na ten temat możemy znaleźć w polskiej Normie PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma zaleca przeprowadzanie nowej oceny ryzyka zawodowego przy utworzeniu nowego stanowiska pracy i nie tylko. Nową ocenę ryzyka zawodowego powinniśmy przeprowadzić:

  • na dotychczasowych stanowiskach pracy, gdy zaszły zmiany organizacyjno-techniczne,
  • wprowadzono zmiany dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej jak i zbiorowej,
  • zaszły zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących stanowiska pracy (np. nowe normy dopuszczalnych natężeń bądź stężeń)
  • wykorzystywane do oceny informacje straciły aktualność.

W momencie, gdy ocena ryzyka zawodowego jest już gotowa, obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą na danym stanowisku oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami. Po zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego przez pracownika, pracownik powinien podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami w celu uniknięcia sytuacji spornych przez pracodawcę.

Podstawa prawna

  • Art. 226 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • § 39 Rozporządzenia z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp,

 

Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.