Usługi BHP

Usługi BHP dla firm

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP polega na regularnych wizytach w Państwa Przedsiębiorstwie w ramach, których prowadzę kontrole dotyczące przestrzegania przez pracowników oraz pracodawców ogólnych przepisów bhp, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

Doradztwo ma na celu pomoc we wdrażaniu w zakładzie obowiązujących przepisów w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Obsługa BHP przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach kompleksowej obsługi bhp zapewniam:

przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp,
przeprowadzanie szkoleń z ochrony przeciwpożarowej,
sporządzenie dokumentacji powypadkowej (w zależności od rodzaju wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny, zbiorowy) zakresu prac, miejsca zdarzenia, daty wypadku, daty zgłoszenia,
analiza oraz opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
pomoc w opracowaniu planów modernizacyjnych zakładu pracy – propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie (audyt),
nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
porady w zakresie prawa pracy,
realizację zaleceń służ kontrolujących (PIP, SANEPID)
bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy.


Kompleksowa obsługa firm

Kompleksowa obsługa firm

Na czym polega kompleksowa obsługa firm w przypadku naszej działalności? Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, PPOŻ Kompleksowa […]


Nadzór BHP na budowie

Nadzór BHP na budowie

Nadzór BHP na budowie Prace budowlane ze względu na swój charakter są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego […]


Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia Okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom nie tylko szkolenia wstępne ale również […]
Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego – na czym polega? Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną […]


Sporządzanie Dokumentacji Powypadkowej

Sporządzanie Dokumentacji Powypadkowej

Sporządzanie protokołu wypadku, karty wypadku (w zależności od rodzaju wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny, zbiorowy) zakresu prac, miejsca zdarzenia, daty […]