Nadzór BHP na budowie


Udostępnij!

Nadzór BHP na budowie

Prace budowlane ze względu na swój charakter są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W ramach współpracy z służbą BHP zapewniamy:

 • przeprowadzanie szkoleń bhp oraz ppoż,
 • współpraca z kadrą budów oraz doradztwo w zakresie bhp,
 • doradztwo w zakresie bhp na budowie,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz czy są przestrzegane zasady i przepisy bhp na realizowanych inwestycjach,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z bhp (raporty, analizy, sprawozdania)
 • kontrola firm podwykonawczych:
  • – kontrola stanowisk pracy,
  • – kontrola pracowników (ważność szkoleń, uprawnień)
  • – sprawdzenie stanu technicznego stosowanych maszyn budowlanych,
  • – sprawdzenie dokumentacji IBWR,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz opracowanie dokumentacji powypadkowej.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Oprócz wyżej wymienionych zadań oferujemy również:

 • Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

  1. Obowiązek wykonania IBWR wynika  § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Celem instrukcji jest zapoznanie pracowników z zakresem wykonywanych robót przed przystąpieniem do pracy i ma to na celu zapobiec zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót oraz sposób w jaki należy postępować w sytuacji zagrożenia. Pracodawca powinien pamiętać, że taka instrukcja nie ma charakteru uniwersalnego dlatego należy ją dostosować do konkretnego placu budowy. Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót w sytuacji, gdy na placu budowy dojdzie do wypadku ciężkiego bądź śmiertelnego niesie za sobą spore konsekwencje, za które odpowiada kierownik lub osoba kierująca pracownikami zgodnie z:
   1. Art. 220§ 1  Kodeksu Karnego – niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku  i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
   2. Art. 283 § 1 Kodeksu Pracy – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
 • Opracowanie Planu BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia)

 1. Jest to bardzo ważny dokument, który powinien sporządzić kierownik budowy lub zlecić wykonanie takiego planu. Plan ten sporządza się w sytuacji, gdy roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i przy ich pracach będzie jednocześnie zatrudnione więcej niż 20 pracowników bądź pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Planu BIOZ znajdziemy w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Podstawa prawna

 • § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
 • Art. 21a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.